O programe Pamäť sveta UNESCO

Program Pamäť sveta (Memory of the World) je medzinárodný program UNESCO v oblasti evidencie, ochrany, spracovávania a sprístupňovania svetového dokumentárneho dedičstva, ktorý vznikol v roku 1992.

Vznik Programu Pamäť sveta bol podmienený rastúcim povedomím o zlom stave zachovávania dokumentárneho dedičstva vo svete spôsobeného vojnami, rôznymi sociálnymi problémami krajín a chýbajúcimi prostriedkami na jeho udržiavanie. Mnohé významné zbierky sa stali terčom drancovania, plienenia a nelegálneho obchodu, v dôsledku čoho niektoré zbierky už neexistujú alebo sú v ohrození. Dokumentárne dedičstvo je obrazom a pamäťou sveta, ktorá je však krehká, každým dňom sa strácajú jej nenahraditeľné časti. Z tohto dôvodu sa UNESCO rozhodlo zriadiť program Pamäť sveta, ktorého cieľom je ochrana a sprístupňovanie dokumentárneho dedičstva verejnosti s prihliadnutím na kultúrne mravy a zvyklosti jednotlivých krajín. V roku 1994 vyzval Medzinárodný poradný výbor (IAC) všetky členské štáty založiť národné výbory pre „Pamäť sveta“, identifikovať a vybrať prvé projekty a pokúsiť sa zaistiť finančné prostriedky na ich implementáciu. Členmi národných výborov by mali byť knihovníci, archivári, ale aj používatelia a zástupcovia organizácií zodpovedajúcich za knižničné alebo archívne zbierky.

Ďalším krokom Medzinárodného poradného výboru na jeho druhom stretnutí v máji 1995 v Paríži bolo rozhodnutie o vytvorení Registra pamäte sveta / Memory of the World Register.

Tento zoznam mal zahrnovať dokumenty, rukopisy, audiovizuálne materiály, knižničné a archívne zbierky univerzálnej hodnoty. Z pohľadu UNESCO predstavuje Register v oblasti dokumentárneho dedičstva to isté, čo Zoznam svetového dedičstva v oblasti prírodných a kultúrnych pamiatok.

V roku 1998 sa uznesením vlády SR Program UNESCO Pamäť sveta stal oficiálnou súčasťou medzivládnych programov UNESCO v Slovenskej republike. Za účelom propagovania tohto programu bol vytvorený Slovenský výbor pre program Pamäť sveta.

Hlavné ciele

  • Zavedenie nového prístupu a zabezpečenie optimálnych podmienok na záchranu, uchovanie, konzervovanie a reštaurovanie svetového dokumentárneho dedičstva,
  • zavádzanie moderných digitálnych technológií na uchovávanie a sprístupňovanie dokumentárneho dedičstva na médiách vysokej kvality, špeciálne na CD ROM a tvorba špeciálnych databáz a sietí na jeho spracovanie,
  • vytvorenie podmienok na uľahčenie prístupu k  svetovému dokumentárnemu dedičstvu a šírenie informácií o ňom,
  • zabezpečenie všestrannej podpory aktivít a hľadanie nových zdrojov na implementáciu programu na inštitucionálnej, národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.

Dôležité dokumenty

Program Pamäť sveta UNESCO – Všeobecné usmernenia

SK mutácia [.pdf] 1.92 MB

EN mutácia [.pdf] 2.51 MB

Odporúčanie k uchovávaniu a prístupu k dokumentárnemu Dedičstvu vrátane digitálnej formy

SK mutácia [.pdf] 475 kB

EN mutácia [.pdf] 153 kB

Obhajoba pre uchovávanie

Brífing o Odporúčaní UNESCO z roku 2015 o ochrane dokumentárneho
kultúrneho dedičstva

SK mutácia [.pdf] 153 kB

EN mutácia [.pdf] 255 kB

Odporúčané publikácie a zdroje