Slovenský výbor pre program UNESCO Pamäť sveta

Slovenský výbor pre medzinárodný program UNESCO Pamäť sveta (ďalej len SV PPS) vznikol dňa 13. februára 1996 na základe iniciatívy Slovenskej komisie pre UNESCO, Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice v Martine, Univerzitnej knižnice v Bratislave a Slovenského národného archívu. Jeho čestným predsedom sa stal spisovateľ a básnik Dr. Jozef Bunčák a výkonným predsedom Ing. Jozef Hanus, CSc. zo Slovenského národného archívu v Bratislave. K hlavným úlohám výboru patrilo v nasledujúcich mesiacoch popri tvorbe štatútu aj vytvorenie pracovných sekcií pre jednotlivé typy dokumentov (archívne, knižničné, ikonografické, archeologické, filmové, audiovizuálne). Výbor doporučil Ministerstvu kultúry SR aj iniciovanie tvorby konkrétnych projektov, ktoré by tvorili základy budúcich slovenských digitálnych edícií, podľa jednotlivých typov dokumentov. V roku 1996 na základe odporúčaní Medzinárodného poradného výboru pre program Pamäť sveta iniciovala Slovenská národná knižnica, ktorá bola poverená gesciou v oblasti knižničných dokumentov a pamiatok knižnej kultúry, dotazníkový prieskum.

Medzinárodný poradný výbor (MPV), ktorý začal fungovať na ad hoc báze, sa dnes vyvinul v riadny stály výbor s vlastným štatútom. MPV pozostáva zo štrnástich profesionálne kvalifikovaných  členov a istého obmedzeného počtu pozorovateľov. Členovia sú vyberaní na obdobie štyroch rokov a pri ich výbere sa zohľadňuje aj istá geografická rovnomernosť.

Medzinárodný poradný výbor je zodpovedný za plánovanie a implementáciu programu Pamäť sveta, za asistenciu pri získavaní prostriedkov a ich rozdeľovanie, výber pamiatok do registra Pamäte sveta a za udeľovanie povolenia používať logo Pamäte sveta vybraných projektom.)

Cieľom prieskumu bolo vytvorenie národného registra najvýznamnejších dokumentov, ktoré mali byť prednostne reštaurované, následne digitalizované a potenciálne nominované na zápis do svetových registrov. Materiál obsahoval zásady a kritériá výberu a bol adresovaný cca 300 inštitúciám (knižnice, archívy, múzeá, galérie, ústavy SAV a iné.) Napriek tomu, že tento projekt sa nestretol so všeobecnou podporou, možno povedať, že splnil funkciu rozsiahlej informačnej kampane o programe Pamäť sveta, ktorá priniesla významné podnety pre konkrétne projekty digitalizácie vzácnych dokumentov na Slovensku.
V súčasnosti sú členmi SV PPS odborníci z oblasti archívnictva, knižníc, múzeí a SAV. Poslaním výboru je aktívne sa podieľať na realizácii programu UNESCO Pamäť sveta, pripravovať a realizovať projekty na sprístupnenie unikátnych diel slovenského dokumentárneho dedičstva, iniciovať vzdelávacie podujatia, informačné kampane a periodické informovanie o aktuálnom dianí v programe UNESCO Pamäť sveta. Členstvo a volené funkcie sú dobrovoľné a čestné. SV PPS kompetenčne podlieha Slovenskej komisii pre UNESCO. Sekretariát SV PPS je Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Členovia SV PPS

Ing. Silvia Stasselová – predsedníčka SVPPSUniverzitná knižnica v Bratislave
Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.Ústav etnológie SAV
Mgr. Natália Fillová – sekretariát SVPPSInformačné a dokumentačné stredisko UNESCO
PhDr. Ľubomír Jankovič, PhD.Slovenská národná knižnica
Mgr. Erika Javošová, PhD.Slovenský národný archív
PhDr. Mária Šimková, PhD.Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Mgr. Miroslav UlmanSlovenský filmový ústav

Zápisnice