Register programu UNESCO Pamäť sveta

Register programu UNESCO Pamäť sveta je medzinárodný zoznam knižničných a archívnych dokumentov, rukopisov, ústných tradíci a audiovizualnych materiálov svetového významu, ktorý bol založený v roku 1997 s cieľom uchovania svetového dokumentárneho dedičstva. V súčasnosti tvorí register viac ako 400 položiek zo 100 štátov sveta. SR má momentálne v Registri zapísané tri položky, Bašagićovú zbierku islamských rukopisov, Iluminové kódexy knižnice Bratislavskej kapituly, Banské mapy a plány Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici. Na svojom zasadnutí, ktoré sa koná každé dva roky, hodnotí Medzinárodný poradný výbor (IAC) zaslaný návrh podľa špecifických kritérii, hlavne jeho svetového významu a súčasného stavu ochrany. Podľa zaužívanej praxe sa počas zasadnutia hodnotia iba dva návrhy za každú krajinu.

Slovenské položky zapísané v registri: