Nominácie na zápis do registra Pamäti sveta

Nomináciu na zápis do registra môže podať akákoľvek osoba, nezisková organizácia alebo vláda, avšak prednosť budú mať nominácie podávané prostredníctvom Slovenského výboru pre program Pamäť sveta UNESCO. Každá krajina môže podať dve nominácie raz za dva roky. Dve a viac krajín môžu predložiť spoločnú nomináciu s jedným názvom a so všetkými dokumentami zúčastnených strán. V prípade dokumentárneho dedičstva, ktoré existuje na viacerých miestach, alebo má viacerých vlastníkov alebo správcov, musia byť poskytnuté úplné údaje o každej zložke, vlastníkovi alebo správcovi. Zápis do registra nenesie žiadny finančný ani právny dôsledok a neovplyvňuje vlastníctvo a používanie dokumentu.

Pri zápise  do registra sa kladie dôraz  na svetový význam dokumentu. Dokumentárne dedičstvo má svetový význam ak:

 • prekračujúc hranice národnej kultúry významne ovplyvnilo svetové dejiny
 • ak vynikajúcim spôsobom odráža  dôležité prelomové obdobie histórie alebo je mimoriadnym príspevkom k nášmu chápaniu sveta v istom dôležitom období jeho histórie
 • ak obsahuje dôležité informácie o mieste, ktoré zohralo významnú úlohu v nejakom prelomovom období histórie sveta alebo kultúry
 • ak má nejaký súvis s osobou alebo národom, ktorý významnou  mierou prispel k histórii sveta alebo kultúry
 • ak poskytuje mimoriadne cenné informácie o dôležitom predmete alebo dôležitej téme v histórii sveta alebo kultúry
 • ak je dôležitým príkladom vynikajúcej formy alebo štýlu
 • ak má mimoriadnu kultúrnu a sociálnu alebo duchovnú hodnotu, ktorá prekračuje hranice národnej kultúry

Nominovaný dokument musí byť presne a detailne vypracovaný, všeobecné nominácie sa nebudú brať do úvahy.  Nominácia môže obsahovať kompletný fond, skupinu záznamov alebo jeden dokument zo zbierky a musí spĺňať kritéria.

Kritéria

Základné kritériá na výber dokumentárneho dedičstva pre zápis do svetového Registra pre program UNESCO Pamäť sveta sa stanovili takto:

 • vplyv / pôsobenie
 • čas / obdobie / vek
 • miesto
 • ľudia / osobnosti
 • námet / predmet / téma
 • forma / tvar / štýl

Schvaľovací proces

Sekretariát Programu UNESCO Pamäť sveta informuje na svojej webovej stránke o možnosti zaslať nominácie štyri mesiace pred uzávierkou, kde uvedie dátum uzávierky a kritéria nominácie. Sekretariát preverí po právnej, technickej a inej stránke obsah nominácie a informuje žiadateľa o svojich predbežných zisteniach. V prípade potreby požiada žiadateľa o doplnenie informácií.

 1. Ak je nominácia akceptovateľná, informuje o tom žiadateľa. Kópiu informácie zasiela na Stálu delegáciu, národnú komisiu a národný výbor Pamäti sveta a uverejní nominačný list na webovej stránke Pamäti sveta.
 2. Nomináciu Sekretariát následne zašle na ďalšie posúdenie podvýboru registra, ktorý nominácie hodnotí a odporúča alebo zamieta.
 3. Podvýbor registra vyhodnocuje všetky komentáre k nominácii, v prípade potreby je v úzkom spojení so žiadateľom.
 4. Podvýbor registra vydá predbežné hodnotenie a odporúčanie a zašle ho žiadateľovi.
 5. Žiadateľ môže reagovať na  hodnotenie a podvýbor ho môže zmeniť na základe jeho pripomienok.
 6. Podvýbor zašle hodnotenie v dostatočnom časovom predstihu Medzinárodnému poradnému výboru, ktorý zasadá raz za dva roky.
 7. Po zhodnotení  nominácie  zašle stanovisko generálnemu riaditeľovi UNESCO, ktorý vydá konečné rozhodnutie.
 8. Úspešné nominácie sú vyhlásené prostredníctvom médií.

Nominácia

V prípade Vášho záujmu o nomináciu na zápis do registra nás prosím kontakujte.