Kritériá na výber dokumentov pre program UNESCO Pamäť sveta

Rozsiahly a nesmierne pestrý masív historických prameňov, kultúrno-umeleckých pamiatok a informácií sa v odbornom terminologickom pojmosloví UNESCO označuje súhrnným pojmom dokumentárne dedičstvo (documentary heritage). Na výber dokumentov pre zaradenie do svetového registra programu UNESCO Pamäť sveta a do národných registrov vzácneho a ohrozeného kultúrneho a dokumentárneho dedičstva možno z hľadiska potrieb sprístupňovania, spracovania a ochrany uplatniť kritériá praktické, fyzické, bezpečnostné prípadne tiež vedecké, kontextuálne, a ďalšie. Základné kritériá na výber dokumentárneho dedičstva pre zápis do svetových zoznamov UNESCO Pamäť sveta sa stanovili takto:

 • VPLYV / PÔSOBENIE – dokumentárne dedičstvo je svetovo významné, ak má významný vplyv na dejiny a kultúru sveta a presahuje hranice národných kultúr
 • ČAS / OBDOBIE / VEK – dokumentárne dedičstvo je svetovo významné, ak výnimočným a jedinečným spôsobom odráža obdobia závažných zmien v svetových dejinách a ich udalostiach, alebo predstavuje významný prínos k pochopeniu sveta v mimoriadne dôležitých obdobiach jeho histórie
 • MIESTO – dokumentárne dedičstvo je svetovo významné, ak obsahuje dôležité informácie o mieste, oblasti, alebo regióne, ktorý vytváral rozhodujúci prínos k hlavným zdrojom rozvoj a svetovej civilizácie, kultúry, umenia a vedy
 • ĽUDIA / OSOBNOSTI – dokumentárne dedičstvo je svetovo významné, ak má dôležitý vzťah k životu, alebo dielu ľudí, ktorí vytvárali výnimočný vklad do svetovej histórie, kultúry, určenia, vedy a ľudskej civilizácie
 • NÁMET / PREDMET / TÉMA – dokumentárne dedičstvo je svetovo významné ak výnimočným spôsobom dokumentuje dôležité oblasti, alebo ťažiskové témy svetových dejín, kultúry, umenia, vedy a civilizačného rozvoja
 • FORMA / TVAR / ŠTÝL – dokumentárne dedičstvo je svetovo významné jedinečnosťou svojho technologického riešenia, formy spracovania či spôsobom realizácie

K uvedeným hlavným siedmym kritériám sa pridali dve ďalšie, ktoré môžu významne pomôcť pri posudzovaní významnosti svetového dokumentárneho dedičstva. Je to:

integrita – vysoký stupeň, celistvosti, neporušenosti, alebo kompletnosti fondov a zbierok
unikátnosť – zriedkavosť, resp. vzácnosť výskytu dokumentu
autenticita – originalita dokumentu


Všetky prípadné ďalšie navrhnuté kritériá sa posúdia v rámci komisií pre program Pamäť sveta. O hľadiskách a kritériách na výber dokumentárneho dedičstva pre národné, resp. regionálne registre by mali definitívne rozhodnúc, príslušné národné výbory, alebo regionálne komitéty. Všetky uvedené kritériá pre svetová registre sa navrhli ako modelové. Kritériám na výber sa od začiatku programu Pamäť sveta venovala veľká pozornosť na všetkých významných medzinárodných podujatiach. Táto problematika úzko súvisí so základnými cieľmi a úlohami programu. Z nich v tej to súvislosti možno predovšetkým uviesť budovanie a implementáciu:

 • svetových, regionálnych i národných registrov a zoznamov vzácneho dokumentárneho dedičstva,
 • svetových zoznamov ohrozeného dokumentárneho dedičstva,
 • evidencie iniciatív na záchranu, rekonštrukciu a sprístupnenie dokumentárneho dedičstva,
 • projektov digitalizácie najvzácnejších častí svetového kultúrneho a dokumentárneho dedičstva,
 • digitálnych edícií archívnych, knižničných a tiež grafických, audiovizuálnych, fonografických a iných vzácnych dokumentov.

Kritériá na výber zohľadňujú v širokú paletu hodnôt, ako je

 • dôležitosť vo svetovom meradle,
 • dosah (historický, kultúrny, umelecký, vedecký, spoločensko-politický, národno-štátny a pod.)
 • hodnota dokumentu z hľadiska národného a medzinárodného,
 • vzácnosť a výnimočnosť dokumentu,
 • tvorca dokumentu a jeho význam,
 • forma dokumentu (fyzické kritériá – materiál, technológia spracovania),
 • darovanie, rozsah a umiestnenie dokumentu,
 • unikátnosť dokumentu a miera jeho nahraditeľnosti či nenahraditeľnosti
 • raritnosť dokumentu, ojedinelosť jeho výskytu,
 • reprezentačná hodnota dokumentu,
 • vedecká hodnota historického prameňa (kodikologická, historická, kulturologická a pod.),
 • umelecká hodnota dokumentu (typografická, estetická a pod.),
 • iné zvláštne hodnoty dokumentu (špecifické),
 • úroveň a stav archívnej, resp. knižničnej integrity,
 • kontextuálne kritériá (väzby na objekty uloženia, pôvodné budovy, interiéry, mobiliáre atď.),
 • provenienčné a obsahové väzby na iné súbory dokumentov,
 • stav dokumentu a úroveň jeho ochrany,
 • bezpečnosť uloženia dokumentu a miera rizík zhoršenia stavu dokumentu a prostredia,
 • frekvencia používania dokumentu,
 • nevyhovujúci, resp. havarijný stav dokumentu a jeho uloženia,
 • úplnosť, kvalita a stav dokumentácie k dokumentu,
 • iné vlastnosti a hodnoty (otvorené na diskusiu a nové návrhy).

Na podujatiach UNESCO pre program Pamäť sveta sa uvažovalo o kritériách v širokých súvislostiach z pohľadu, potrieb vedy a výskumu, spoločenskej praxe a ochrany kultúrneho a dokumentárneho dedičstva.
Body a tézy, ktoré vzišli z diskusií jednotlivých podujatí UNESCO organizovaných k problematike programu Pamäť sveta (Pultusk, Paríž atď.) možno zhrnúť nasledovne:

 • z hľadiska potrieb účelovej modifikácie jednotlivých kritérií sa javí ako praktické stanoviť len základné, ťažiskové a univerzálne kritériá, ktoré si budú bližšie špecifikovať, už národné, resp. regionálne komitéty, prípadne jednotlivé inštitúcie tak, aby aj v detailoch odrážali ich špecifickú či individuálnu potrebu,
 • navrhnuté kritériá nemožno absolutizovať, nemožno ich ani priorizovať ani hierarchizovať ako rastúce či klesajúce hodnoty podľa pozície v zozname,
 • všetky kritériá treba posudzovať a uplatňovať vo vzájomnej kombinácii
 • kritériá môžu byť teda modifikované tak, aby zohľadňovali množstvo regionálnych a miestnych špecifík
 • kritériá by mali zohľadňovať aj potreby kultúrneho dedičstva menšín,
 • kritériá možno modifikovať aj podľa toho, ako sú najoptimálnejšie aplikovateľné v podmienkach knižníc, archívov, múzeí alebo iných správcov a vlastníkov významného dokumentárneho dedičstva,
 • kultúrno-historická a pramenná hodnota dokumentu by sa nemala nevyhnutne odvíjať len z veku, resp. starobylosti dokumentu,
 • aspekt nenahraditeľnosti dokumentu, resp. súborov dokumentov by mal byť zahrnutý v zozname výberových kritérií, pretože často ide o neoceniteľné hodnoty fondov a zbierok.