Iluminované kódexy knižnice Bratislavskej kapituly

Bratislavské antifonáre sú súčasťou knižnice Bratislavskej kapituly, ktorá tvorí najrozšírenejší, najucelenejší a historicky i umelecky najvzácnejší súbor stredovekých rukopisných knižných diel na Slovensku.Z obsahového hľadiska ide predovšetkým o liturgické knihy (misály, psaltériá, antifonáre), diela z oblasti svetského a kanonického práva i profánne literárne druhy (slovníky, jazykové glosáre). Bratislavské antifonáre sú záznamy liturgických piesní a spevov, spolu päť, ktoré sa v priebehu niekoľkých storočí používali pri náboženských obradoch v Dóme sv. Martina. Vznikli v poslednej štvrtine 15. storočia. Iluminácie antifonárov tvoria základný zdroj poznania rozvoja stredovekej knižnej maľby v strednej Európe.

Umeleckou úrovňou i hodnotou vyniká Bratislavský antifonár II (tzv. Hanov kódex), dvojzväzkový pergamenový klenot, predstavujúci jednu z najkrajších pamiatok knižnej kultúry stredovekej Bratislavy. Bratislavský antifonár II. vznikol za vlády Mateja Korvína v rokoch 1487-1488 a jeho objednávateľom bol bratislavský kanonik Johannes Han, podľa ktorého bol antifonár pomenovaný. Antifonár obsahuje bohoslužobné texty a vyznačuje sa nádhernou maľovanou výzdobou iniciál a marginálií. Okrem toho, nachádzajú sa tam aj maľby svätcov, biblických postáv a výjavov. Antifonár bol používaný a uložený v Dóme svätého Martina do tridsiatych rokov minulého storočia.

Antifonáre boli vydané na piatich CD-ROM v rámci edicie Memoria Slovaciae – medii aevi manuscript a sú dostupné v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Originály kódexov sú dostupné v Múzeum mesta Bratislavy, v Archíve mesta Bratislavy a v Slovenskom národnom archíve.

Info

Rok predloženia návrhu: 1997
Rok zapísania do registra: 1997

Galéria

Externé odkazy

Zaujímavé informácie a články o Iluminovaných kódexoch knižnice Bratislavskej kapituly: